månadsarkiv: mars 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte i BRF Nyboda 14-16, orgnr 76906-8365.

Plats: Skytteholmskolan matsal

Datum: Torsdagen den 4 juni 2020

Tid: 19-21

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för nästkommande år
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Anmälda motioner/ ärenden från medlemmar
  1. Inga anmälda motioner/ärenden
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
  1. Ändra lås till barnvagnsförrådet i cykelrum till tagg-bricka. 
  2. Kollektivt elavtal
  3. Piskvind 14
 19. Information från pågående arbetsgrupper
  1. Piskvind 14, enligt beslut av föreningsstämman 29 april 2010 rörande ombyggnad av piskvind i 14, rapport från arbetsgruppen.
  2. Förslag från styrelsen att ändra karaktär på piskvind i 14 till förråd för uthyrning.
  3. Värmekostnadssänkande åtgärder.
 20. Stämmans avslutande

Efter den formella delen av stämman finns tid för diskussion om allmänna intressen.

Varmt välkomna!

/Styrelsen per den 2020-05-17

Årsredovisning och fullmakt följ länkarna:
Årsredovisning 2019

Fullmakt 2020