månadsarkiv: maj 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte i BRF Nyboda 14-16, orgnr 76906-8365.

Plats: Skytteholmskolan matsal

Datum: Torsdagen den 3 juni 2021

Tid: 19-21

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för nästkommande år
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Anmälda motioner/ ärenden från medlemmar
  1. Gym i föreningen
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
  1. Förslag till ändring i stadgarna vad gäller andrahandsuthyrning
 19. Information från pågående arbetsgrupper
  1. Information om solceller
  2. El-cykelladdning i gemensamma utrymmen
 20. Stämmans avslutande

Efter den formella delen av stämman finns tid för diskussion om allmänna intressen.

Varmt välkomna!

/Styrelsen per den 2021-05-19

Årsredovisning 2020
Fullmakt 2021
Motion andrahandsuthyrning