Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte i BRF Nyboda 14-16

Plats: Kvartersgården Skytteholmsparken

Datum: Torsdagen den 4 april 2019

Tid: 19-21

Föreningen bjuder på kaffe med tillbehör.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för nästkommande år
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Anmälda motioner/ ärenden från medlemmar
  1. Inga anmälda motioner/ärenden
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
  1. Ändring av stadgarna
 19. Information från pågående arbetsgrupper
  1. Piskvind 14, enligt beslut av föreningsstämman 29 april 2010 rörande ombyggnad av piskvind i 14, rapport från arbetsgruppen.
 20. Stämmans avslutande

Efter den formella delen av stämman finns tid för diskussion om allmänna intressen.

Varmt välkomna!

/Styrelsen per den 2019-03-20

 

Information som finns på föreningens hemsida, vid behov av papperskopia kontakta styrelsen.

 1. Fullmakt till stämman 2019
 2. Årsredovisning 2018